බහු දින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

උතුරු අක්ෂාංශ 20 ත් දකුණු අක්ෂාංශ 10 ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 60 ත් 100 ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශසඳහා

(2022 අගෝස්තු මස 18 දින පෙ.ව. 07.00 ,ඉදිරි පැය 24 සඳහා නිකුත් කරන ලදි.)

 

දිවයින වටාමුහුදේ කාලගුණය සහ ස්වභාවය

 

වැසි තත්ත්වය:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්වයක් පවතී.

සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමා එයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (20-30) පමණ වේ. මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (40-45) දක්වා වැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

කොළඹ සිට මාතර සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවිටින් විට රළුවේ. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශමදවශයෙන්රළු වේ.

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය

කාලගුණික තත්ත්වය:

10N-20N, 85E-100E   : බොහෝ ස්ථාන වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

03N-10N, 80E-100E     : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ            : ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

සුළං තත්ත්වය:

10N-20N, 85E-95E      : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී.(20-40), විටින් විට පැ.කි.මී. (45-50) දක්වා.

05N-10N, 80E-90E      : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී.(20-30), විටින් විට පැ.කි.මී. (40-45) දක්වා.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ       : නිරිත හෝ බස්නාහිර දෙසින්/පැ.කි.මී.(20-40).

මුහුදේ ස්වභාවය:

15N-20N, 85E-95E       : තරමක් රළු, විටින් විට රළු.

05N-10N, 80E-90E       : මඳ වශයෙන් රළුසිට තරමක් රළුදක්වා.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ               : මඳ වශයෙන් රළු.

 

අරාබි මුහුද :

කාලගුණික තත්ත්වය:

00N-10N, 60E-68E       : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ            : ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

සුළං තත්ත්වය:

10N-20N, 60E-75E     :නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී. (35-50), විටින්විටපැ.කි.මී.60 දක්වා.

සෙසුමුහුදුප්රදේශ        : දක්ෂිණාවර්තව හෝ නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව / පැ.කි.මී. (20-30) දක්වා.

මුහුදේස්වභාවය:‍

10N-20N, 60E-75E        : රළුසිටඉතාරළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ           : මඳ වශයෙන් රළුසිටතරමක් රළු.දකුණු ඉන්දියානු සාගරය

කාලගුණික තත්ත්වය:

00-05S, 60E-65E          : බොහෝ ස්ථාන වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

00-05S, 70E-90E          : බොහෝ ස්ථාන වල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

00-05S, 65E-70E          : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ            : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය:

05S-10S, 60E-100E   : ගිණිකොන දෙසින් / පැ.කි.මී.(30-40), විටින් විට පැ.කි.මී. (55-65) දක්වා.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ            :ගිණිකොන හෝ දකුණ දිශාවලින් /පැ.කි.මී.(20-40).

මුහුදේ ස්වභාවය:  

05S-10S, 60E-95E        : තරමක් රළුසිට රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ            :මඳ වශයෙන් රළු.

**ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට තද සුළං සමඟ එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

කාලගුණ විද්‍යාඥ

කාලගුණ විද්‍යාදෙපාර්තමේන්තුව.