பிரதான நகரங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவித்தல்                                                                திகதி : 2022-01-27
நகரம் வெப்பநிலை (0C) சாரீரப்பதன் (%) வானிலை
உச்ச குறைந்த உச்ச குறைந்த
அனுராதபுரம் 32 21 95 40 பிரதானமாக சீரான வானிலை
மட்டக்களப்பு 30 22 90 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
கொழும்பு 32 23 85 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
காலி 30 23 85 60 பிரதானமாக சீரான வானிலை
யாழ்ப்பாணம் 30 22 90 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை
கண்டி 31 17 85 35 பிரதானமாக சீரான வானிலை
நுவரெலியா 20 7 90 50 பிரதானமாக சீரான வானிலை
இரத்தினபுரி 33 21 90 50 பிரதானமாக சீரான வானிலை
திருகோணமலை 29 22 90 65 பிரதானமாக சீரான வானிலை
மன்னார் 31 23 85 55 பிரதானமாக சீரான வானிலை