කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි
  4. ඉදිරි දින 9 අනාවැකිය
  5. සතිපතා කාලගුණය

2022 අගෝස්තු මස 10 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2022 අගෝස්තු මස 10 දින උදෑසන 05.30 නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ස්වල්පයක් ඇති වේ.

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත් උතුරු සහ උතුරු-මැද පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 50 ක පමණ තරමක තද සුළං ඇතිවිය හැක.

 

 

 

ඉදිරි පැය 24 දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2022 අගෝස්තු මස 10 දින උදෑසන 05.30 නිකුත් කරන ලදි.

                           

වැසි තත්ත්වය:
කොළඹ සිට ගාල්ල දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි ඇතිවිය හැක.
සුළඟ:
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමා එයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ. පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ   කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා වැඩි වේ.
මුහුදේ ස්වභාවය:

පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු වේ. දිවයින වටා වන සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ මදවශයෙන්රළු වේ.

එබැවින්, පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ   කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල කටයුතු කරන ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් කටයුතු කරනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 36 සඳහා සාමාන්‍යය කාලගුණ අනාවැකිය

2022 අගෝස්තු මස 08 දින සවස 04.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුවසහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලත් උතුරු, උතුරු-මැද සහ දකුණු පළාත්වලත්ත්‍රිකුණාමලයදිස්ත්‍රික්කයේත් සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා වැඩිවිය හැක.

 

ප්‍රධානනගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය :   2022-08-09
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 31 25 85 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 34 24 80 40 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ 30 26 85 75 වැසි ස්වල්පයක්
ගාල්ල 29 26 90 85 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
යාපනය 31 27 80 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 27 23 90 70 වැසි ස්වල්පයක්
නුවරඑළිය 17 13 90 80 වැසි ස්වල්පයක්
රත්නපුරය 30 24 85 70 වැසි වාර කිහිපයක්
ත්‍රිකුණාමලය 34 25 85 50 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 30 27 90 75 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 

 


Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 35.4°C
Batticaloa
min temperature
Min. Temperature 13.3°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 18.6mm
Mathugama (Kaluthara)

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

QUICK LINKS

WEATHER FORECAST

weather forecast

WEATHER MAP

weathermap

SRI LANKA CLIMATE

srilanka climate

AGRO BULLETIN

srilanka agro weather