කාලගුණ අනාවැකි

  1. මහජනයා සඳහා අනාවැකි
  2. මුහුදු ප්‍රදේශ සදහා අනාවැකි
  3. නගර පිළිබඳ අනාවැකි

මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2019 ජනවාරි මස 16 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් නැගෙනහිර, ඌව, බස්නාහිර, වයඹ සහ උතුරු මැද පළාත්වලත් හම්බන්තොට සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත්) සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉදිරි දින කිහිපයේදී (අද රාත්‍රියේ සිට) තරමක් දුරට වැඩිවන ලකුණු ඇත.

ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතේත් ගාල්ල, මාතර සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන සවස 2.00 න් පමණ පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

වයඹ, නැගෙනහිර,ඌව, උතුරු මැද සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 40 දක්වා තරමක් තද සුළං ඇතිවිය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2019 ජනවාරි මස 16 දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනට බස්නාහිර, වයඹ, නැගෙනහිර සහ ගිනිකොණ දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉදිරි දින කිහිපයේදී (අද රාත්‍රියේ සිට) තරමක් දුරට වැඩිවන ලකුණු ඇත.

හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් හරහා මඩකළපුව දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන අතර කළුතර සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රි කාලයේදී ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

දිවයින වටා වනමුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ඊසාන දිශාවෙන් හමන අතර සුළගේ වේගය පැ.කී.මී. 30-40 පමණ වේ.

මන්නාරම සිට පුත්තලම සහ කොළඹ හරහා බලපිටිය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සහ මාතර සිට මඩකළපුව හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා වැඩි විය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශවිටින් විට තරමක් රළු විය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි අතර එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව රළු විය හැක.

ධීවර සහ නාවුක ප්‍රජාව මේ පිලිබදව අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

ඉදිරි පැය 36 සදහා කාලගුණ අනාවැකිය

2019 ජනවාරි මස 16 දින සවස 1600 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් නැගෙනහිර, ඌව, බස්නාහිර, වයඹ සහඋතුරු මැද පළාත්වලත් හම්බන්තොට සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලත්) සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය ඉදිරි දින කිහිපයේදී (අද රාත්‍රියේ සිට) තරමක් දුරට වැඩිවන ලකුණු ඇත.

ඌව සහ මධ්‍යමපළාත්වලත් මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

සබරගමුව පළාතේත් ගාල්ල, මාතරසහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන සවස 2.00 න්පමණපසුවවැසිහෝගිගුරුම්සහිතවැසිඇති වේ.

වයඹ, නැගෙනහිර,ඌව, උතුරු මැද සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් හම්බන්තොටදිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට හමන පැ.කි.මී. 40 දක්වා තරමක් තද සුළං ඇතිවිය හැක.

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට එම ප්‍රදේශවල තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැක. අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

           
ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය :    2019-01-17
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%) කාලගුණය
උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 31 21 90 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව 28 24 90 80 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
කොළඹ 33 23 85 60 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
ගාල්ල 29 25 95 80 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
යාපනය 29 23 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර 30 18 95 70 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
නුවරඑළිය 20 13 95 80 සිහින් වැසි වාර කිහිපයක්
රත්නපුරය 33 22 95 60 සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ
ත්‍රිකුණාමලය 28 24 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මන්නාරම 29 23 85 70 ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
    


Satellite Images


Satellite Images
Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 33.9°C
Hambanthota
min temperature
Min. Temperature 13.1°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 55.5mm
Ledger Estate (BADULLA)

Find us on FACEBOOK