විමසීම්
blinking red light alert

WARNING

2024-06-22

blinking red light alert

ADVISORY

2024-06-21

Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 37.6°C
Pottuvil
min temperature
Min. Temperature 15.0°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 56.4mm
Watawala - ( Nuwara Eliya )

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

ලිපිනය:
383, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 11 269 4846 / 11 269 4847 / 11 2681647
ෆැක්ස්:
+94 11 269 8311
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.
විවිධ තොරතුරු:

 

Name Designation Telephone Fax
Mr. A.K. Karunanayake අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  +94 112 694 104 +94 112 698 311

Ms. A.R. Warnasooriya

අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු හා දේශගුණ අධ්‍යයන) +94 112 692756  
Mr.A.L.K Wijemannage අධ්‍යක්ෂ (කාලගුණ අනාවැකිකරණ හා තීරණ සහායක) +94 112 665088  

Mr. A.G.M.M Wimalasooriya

අධ්‍යක්ෂ-ආවරණ (සැලසුම් හා සංවර්ධන)

 
Mrs. N D H Singappulige අධ්‍යක්ෂ (Admin) +94 112 681039  
Mr.K.D Sujeewa අධ්‍යක්ෂ

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (උපකරණ හා ගගන කාලගුණ විද්‍යා සේවා)

+94 112 694582  

Mrs.D.G Fernando

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු හා බාහිර කාර්යාල) +94 112 682041  

Mr.M.M.P Mendis

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (කාලගුණ අනාවැකිකරණ හා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම්)

+94 112 682661  

Mrs.P.Jayakody

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (දේශගුණ අධ්‍යයන)

   

Mr.Gayana  Hendawitharana

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ආවරණ (කෘෂි කාලගුණ විද්‍යා)

   

 Mr. S Ahilan

Chief Accountant +94 112 681359   

Mrs.Amila Thennakoon

Accountant

+94 112 678021

 

Mrs. R W S R Witharana

Administrative officer    

 Mr. W P K Priyadarshana

 Electronic Engineer

 

 Ms. P Piyanu

 Civil Engineer

 

 

Establishment/Accounts Division Communication Division (24hrs)
+94 112 694 846 Tel: +94 112 694 848
Fax: +94 112 677 027
National Early Warning and Meteorological Centre (24hrs) Centre for Climate Change Studies
Deputy Director
Tel: +94 112 682 661
Fax: +94 112 691 443
Duty Meteorologist
Tel: +94112 686 686, +94 112 694 846, +94 112 694 847
Deputy Director
Tel: +94 112 676 259
Fax: +94 112 676 259
Agrometeorological Division Data Processing & Archives Division

Tel: +94 112 694846

Tel: +94 112 693 943
Radar Division Instrument Division
Tel: +94 112 694846 Tel: +94 112 694 846

Bandaranaike International Airport (24hrs)

Meteorologist in Charge - 
Tel: +94 2252721
Fax: +94 

 

Mattala Rajapaksha International Airport (24hrs)

Meteorologist in Charge - 
Tel: +94 114 720 314-88
Fax: +94 114 720 314-85


 

   

 

Regional Meteorological Office
Anuradhapura (+94) (025) 222 2171   Badulla (+94) (055) 222 2396
Bandarawela (+94) (057) 222 2056   Batticaloa (+94) (065) 222 2112
Galle (+94) (091) 223 4881   Hambantota (+94) (047) 222 0188
Jaffna (+94) (021) 222 3676   Katugastota (+94) (081) 249 9215
Kurunegala (+94) (037) 222 2382   Maha Illuppallama (+94) (025) 224 9113
Mannar (+94) (023) 222 2296   Nuwara Eliya (+94) (052) 222 2560
Pottuvil (+94) (063) 224 8243   Puttalam (+94) (032) 226 5329
Ratnapura (+94) (045) 222 8654   Trincomalee (+94) (026) 222 2171

Vavuniya

Monaragala           

Mulative               

Polonnaruwa   

(+94) (024) 222 2883

(+94) (055) 227 6433

(+94) (021) 229 9188

(+94) (027) 222 5700