බහුදින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය
blinking red light alert

WARNING

2024-06-22

blinking red light alert

ADVISORY

2024-06-21

Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 37.6°C
Pottuvil
min temperature
Min. Temperature 15.0°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 56.4mm
Watawala - ( Nuwara Eliya )

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

බහුදින යාත්‍රා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

උතුරු අක්ෂාංශ 20 ත් දකුණු අක්ෂාංශ 10 ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 60 ත් 100 ත් අතර මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා

(2024 ජුනි මස22 දින පෙ.. 07.00 ට ඉදිරි පැය 2සඳහා නිකුත් කරන ලදි.)

දිවයින වටා  වන මුහුදු ප්‍රදේශ

වැසිතත්ත්වය:
පුත්තලම සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා  හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.
සුළඟ:

දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ වල සුළං නිරිත දිශාවෙන් හමා එන අතර සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (35-45) පමණ වේ.

මන්නාරම සිට පුත්තලම හරහා හලාවත දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු  ප්‍රදේශවල  සුළගේ වේගය  විටින් විට පැ.කි.මී. (60-65) දක්වා වැඩි විය හැක. 

හලාවත  සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා සහ ත්‍රිකුණාමලය සිට මුලතිව්  සහ  කන්කසන්තුරය හරහා  මන්නාරම දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල  සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (50-55) දක්වා වැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය:

මන්නාරම සිට පුත්තලම හරහා හලාවත දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු  ප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළුවිය හැක.

හලාවත  සිට කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා සහ ත්‍රිකුණාමලය සිට මුලතිව්  සහ  කන්කසන්තුරය හරහා  මන්නාරම දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ  විටින් විට රළු විය හැක.

කල්පිටිය සිටකොළඹ, ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල මුහුදු රළ උස මීටර් (2.0 – 2.5) ක් පමණ ඉහළ යාමේ හැකියාවක් පවතී. (මෙය ගොඩබිමට එන රළ උස නොවේ).

මේ පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කරන ලෙස ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය

කාලගුණික තත්ත්වය:

05N - 20N, 87E-100E   : බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

02N - 05N, 80E-95E     : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය:

03N - 18N, 80E-100E  : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී. (35-45); විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) දක්වා.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : නිරිතදෙසින් /පැ.කි.මී. (25-35).

මුහුදේ ස්වභාවය:‍

03N - 18N, 80E-100E  : රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : මඳ  වශයෙන් රළු.

අරාබි මුහුද

කාලගුණික තත්ත්වය:

03N - 17N, 67E-80E     : බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.               

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළං තත්ත්වය:

07N - 20N, 60E-70E     : නිරිත සිට බස්නාහිර දක්වා වන දිශාවලින්/පැ.කි.මී. (35-45); විටින් විට පැ.කි.මී.

  (55-65) දක්වා.

04N - 20N, 70E-80E     : බස්නාහිර දෙසින් /පැ.කි.මී. (30-40); විටින් විට පැ.කි.මී. (50-60) දක්වා.

                                      සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ           : නිරිත දෙසින් /පැ.කි.මී. (20-30).

මුහුදේ ස්වභාවය:

07N - 20N, 60E-70E     : රළු, විටින් විට ඉතා රළු.

04N - 20N, 70E-80E     : තරමක් රළු, විටින් විට රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : මඳ  වශයෙන් රළු.

           

දකුණු ඉන්දියානු සාගරය

කාලගුණික තත්ත්වය

05S -10S, 77E-100E     : තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          : ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

සුළංතත්ත්වය:

                                 05S -10S, 60E-100E     : ගිණිකොනදෙසින්/ පැ.කි.මී. (30-40); විටින් විට පැ.කි.මී. 50 දක්වා.

                                   සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ           : ගිණිකොනසිටනිරිත දක්වා වන දිශාවලින්/පැ.කි.මී. (20-30) දක්වා.

මුහුදේ ස්වභාවය:  

05S -10S, 60E-90E        :මඳ වශයෙන් රළු, විටින් විට තරමක් රළු.

සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශ          :සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ සිට මඳ  වශයෙන් රළු දක්වා.

 **ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වන විට තද සුළං සමඟ එම මුහුදු ප්‍රදේශ තාවකාලිකව ඉතා රළු විය හැක.

කාලගුණ විද්‍යාඥ,

කාලගුණ විද්‍යාදෙපාර්තමේන්තුව.