තද වැසි සහ තද සුළං පිළිබඳ විශේෂ කාලගුණ නිවේදනය

ඉදිරි පැය 12 සඳහා 2017 දෙසැම්බර් මස 21 දින1000 පැයට නිකුත් කරන ලදී.

(කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය)


දිවයින ආසන්නයේ පවතින තරංගාකාර කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන්, දිවයිනේ මධ්‍යම කඳුකරයේ නැගෙනහිර බෑවුම්වල තවදුරටත්

වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. මේ නිසා, විශේෂයෙන් ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත්, නුවරඑළිය, මාතලේ සහ හම්බන්තොට

දිස්ත්‍රීක්කවලත් සමහර ස්ථානවලට (මි.මි.100 ට වැඩි ) තද වැසි ඇතිවිය හැක.