කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරය ගාස්තු ගෙවා වෙන්කරවා ගැනීමට
blinking red light alert

WARNING

2024-06-22

blinking red light alert

ADVISORY

2024-06-21

Satellite Images

 


Courtesy of Himawari Satellite

Last 24 hours

max temperature
Max. Temperature 37.6°C
Pottuvil
min temperature
Min. Temperature 15.0°C
Nuwara Eliya
max rain
Max. Rainfall 56.4mm
Watawala - ( Nuwara Eliya )

Find us on

 

 

 

Online Service

Providing Meteorological data and information online

(metdpa@meteo.gov.lk)

Weather and Climate Data

 

 

Reservation of Meteorology Department Auditorium

  • The Auditorium can be used for lectures, seminars, meetings and workshops related to educational and academic activities, prize giving ceremonies, receptions and social welfare functions.
  • Number of seats - 200.
  • Reservations can be made on weekends.
  • charging

             Rs.10,000 for the first 4 hours. Rs.2000 for each exceeding hour.

  • Parking is available.

 

Inquiries - 076-5565097

 

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරය ගාස්තු ගෙවා වෙන්කරවා ගැනීමට අදාළ උපදෙස් මාලාව

  • අධ්‍යාපනික හා ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සම්බන්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ, රැස්වීම් හා වැඩමුළු, ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සව, පිලිගැනීම් හා සමාජ සුභසාධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වෙන උත්සව සඳහා දේශන ශාලාව භාවිතා කල හැකිය.
  • ආසන ගණන - 200 කි.
  • සති අන්ත වල වෙන් කරවා ගැනීම් සිදු කල හැක.
  • අයකිරීම

              මුල් පැය 4 සඳහා රු.10,000. වැඩිවෙන පැයකට රු.2000 බැඟින් වේ.

  • වාහන නවතා තැබීමේ පහසුව ඇත.

 

විමසීම් - 076-5565097